VERHUUR BELEID

1. Voorwerp van het contract en documentatie:

1.1. Het doel van dit contract is om zonder exploitant te leasen met de machine of het gereedschap met betrekking tot de afleveringsnota/s van het machine-of gereedschapsobject van dit contract.

1.2. Om een van onze machines of gereedschappen te huren, hebt u enkele documenten nodig, afhankelijk van uw nationaliteit:
-Spanjaarden: alleen met uw ID van kracht is genoeg.
-Buitenlanders: u heeft uw NIE of PASPOORT nodig.

2. Looptijd van het contract:

Het begin van de huur als gevolg van dit contract, zal de dag en het tijdstip zijn waarop de machines of gereedschappen object van het contract worden geleverd, door de huurder aan de huurder, en eindigt met de retour en de machines of gereedschappen die worden gehuurd.

3. Betaalmethode:

3.1. De betaling van de huur van de machines of het object van dit contract, zal in contanten zijn, tenzij de gedocumenteerde overeenkomst de partijen binnenkomt die verwijzen naar een andere vorm van betaling.

3.2. De verhuurder kan de machines of gereedschappen opvragen voor een garantie of borg.

3.3. De teruggave van de aanbetaling is maximaal 7 dagen.

3.4. De facturering van de machines of gereedschappen aan het einde van het contract wanneer de machines of gereedschappen van dit contract worden geretourneerd en geleverd, en het controleren van hun status, zal de laatste facturering worden gedaan, inclusief schade of kosten die niet eerder zijn gefactureerd.

4. Prijzen:

4.1. De prijs van de huurovereenkomst zal in overeenstemming zijn met de huidige tarieven.

4.2. Opgebouwde kosten niet inbegrepen, onafhankelijk en afgeleid van het huurobject van dit contract.

A) Vervoer van de gehuurde machine of gereedschappen, op voorwaarde dat deze wordt uitgevoerd met de modi of namens de verhuurder, worden deze gefactureerd volgens het tarief.

B) Schade of schade aan de gehuurde machines of gereedschappen die het voorwerp van het contract zijn, op voorwaarde dat deze aan de huurder zijn toe te schrijven voor misbruik of nalatig onderhoud en instandhouding gedurende de looptijd van het contract.

(C) Kosten van lekke banden, vervanging van banden, vervangbaar materiaal, enz.

D) Belastingen en juridische kosten die voortvloeien uit het gebruik door de gebruiker van de apparatuur (afvalbeheer, elektriciteitsbelasting, enz.).

E) Onderhouds-en reparatiekosten, als gevolg van nalatig gebruik of misbruik, worden gefactureerd volgens de huidige tariefprijzen.

F) Als vergunningen, vergunningen, projecten voor het gebruik van de gehuurde machines of gereedschappen nodig zijn, zullen deze in opdracht van de huurder zijn.

G) Sancties die kunnen ontstaan voor oneigenlijk gebruik van de gehuurde machines of gereedschappen en/of voor niet-naleving van de geldende voorschriften tijdens de geldigheidsduur van dit contract, zullen namens de huurder zijn.

H) De uren die worden gebruikt voor de installatie, montage en demontage van de gehuurde machines of apparatuur, wanneer ze dat nodig hebben, worden betaald door de huurder.

(I) Elk ander gebaar dat plaatsvindt tijdens de looptijd van dit contract dat niet in deze clausule is overwogen en dat niet overeenkomt met de machines of gereedschappen die het voorwerp van dit contract zijn, Komt overeen met de huurprijs of de kosten die nodig zijn voor het normale onderhoud van de machines of gereedschappen die het onderwerp van dit contract zijn.

5. Verplichtingen van de verhuurder:

5.1. De RENDER is verplicht de machine of het gereedschapsobject van dit contract in perfecte staat te leveren.

5.2. De RENDER is verplicht om over alle documentatie te beschikken die inherent is aan de machine of gereedschappen, in overeenstemming met de huidige wetgeving.

5.3. De RENDER is overeenkomstig de bepalingen van Koninklijk Besluit 1215/97 en met betrekking tot artikel 18 van de Wet ter voorkoming van bedrijfsrisico's verplicht om alle nodige informatie over het gebruik, de werking en de veiligheid van machines of gereedschappen over te dragen en te leveren aan de LEATER, Waarvoor het de huurder de documentatie moet verstrekken waaruit blijkt dat deze verplichting is nagekomen, inclusief de gegevens over het gebruik, de werking en de veiligheid van elke machine die het voorwerp is van dit contract, indien van toepassing.

5.4. De RENDER is verplicht om te voldoen aan het Beveiligingsplan van het huurdersbedrijf, wanneer het door de levering, verwijdering of reparatie en onderhoud van de gehuurde machine of gereedschappen, object van dit contract, toegang moet krijgen tot het werk of het werkcentrum, in degene die de specifieke machine of gereedschappen bewerkt.

5.5. De LEARTER is verplicht de machines of gereedschappen waarop dit contract betrekking heeft te repareren en ter verantwoording te houden, indien de defecten van technische aard zijn, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, en moet in geval van langdurige stilstand van de machine of het gereedschap, Verzamel of vervang de machine of gereedschappen door anderen met dezelfde of betere eigenschappen of prestaties.

5.6. De RENDER is verplicht om de dekking te bieden die wettelijk verplicht is voor de presentatie van de activiteit met betrekking tot de machines of het object van dit contract, met hun personeel en met betrekking tot derden, dekking van eigen schade en tegen derden, circulatie, Uitsplitsing van machines of gereedschappen en alle andere machines die, afhankelijk van de kenmerken van de machines of gereedschappen en specificaties van de huur, wettelijk verplicht waren.

6. Verplichtingen van de huurder:

6.1. De LEASON, met de ontvangst van de machines of gereedschappen en hun gehuurde accessoires, object van dit contract, zal verantwoordelijk zijn voor alle feiten die zijn afgeleid van het gebruik van de gehuurde machines of gereedschappen die niet aan de verhuurder kunnen worden toegeschreven voor het schenden van de verplichtingen die in dit contract worden erkend.

6.2. De LEARNER is verantwoordelijk voor schade en storingen veroorzaakt door misbruik en gebruik door nalatigheid, in strijd met de eisen van de fabrikant voor de specifieke machine of het gereedschap en met de normale regels voor gebruik, werking en veiligheid die zijn overwogen in de geldende en door de LEARTER aanbevolen en geleverde wetgeving; Of vanwege slechte opleiding of gebrek aan operatoropleiding.

6.3. De LEASON is op grond van artikel 19 en in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van beroepsrisico's verplicht om de FORMATIE EN OPLEIDING VAN DE OPERATOR te garanderen; aan degene die het gebruik of de behandeling van de machine of machines wordt toegewezen, object van deze huurovereenkomst.

6.4. De RENDARY is verplicht om aan de exploitant en de exploitanten die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de gehuurde machines of gereedschappen, het voorwerp van dit contract, alle door de verhuurder verstrekte informatie over het gebruik, de werking en de veiligheid van de machine over te dragen, In overeenstemming met de bepalingen van de wet ter voorkoming van beroepsrisico's, in verband met koninklijk besluit 1215/97.

6.5. De LEASON is verplicht om de kenmerken van de plaats en omgeving te kennen waar de machine of het gereedschap zal worden gebruikt, voorwerp van dit contract, waarbij in dit verband maatregelen worden genomen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, met betrekking tot beroepsrisico's, milieu, verificatie in elk geval, Dagelijks de technische staat en het onderhoud van de machine of het gereedschap onderworpen aan dit contract.

6.6. De RENDARY is verplicht om de huren te betalen die het voorwerp van dit contract zijn, evenals de kosten die voortvloeien uit het gebruik en het genot ervan, en die inherent zijn aan hen (transport, afval, diesel, vergunningen, autorisaties, sancties).

6.7. De LEASON is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de schending van de verplichtingen uit dit contract.

6.8. De LEASON in geval van diefstal of diefstal van de gehuurde machines of gereedschappen object van dit contract, is aansprakelijk voor hun waarde. In ieder geval is het verplicht om dringend en schriftelijk, onder de aandacht van de verhuurder, het feit en de omstandigheden van de diefstal of diefstal te plaatsen voor de juiste juridische verwerking.

6.9. In het geval van een vordering van de machine of het gereedschap, behoudens dit contract, is de verhuurder verplicht de verhuurder schriftelijk op de hoogte te stellen, in geval van verlies van de machine of gereedschappen of gereedschappen, met spoed de schade, het materiaal of het lichaam, Geproduceerd tijdens het gebruik van het gehuurde machine of gereedschapsobject van dit contract, met vermelding van de omstandigheden, datum, tijd en plaats, evenals de volledige identificatie van het materiaal, moet u ook het werkverzekeringnummer opgeven dat u hebt geregeld, op verzoek van de verhuurder.

6.10. De LEASON is verplicht om toegang te verlenen tot het werkcentrum waar de machines of het gereedschapsobject van het onderhavige contract worden geleverd, verwijderd, gerepareerd of onderhouden, aan de persoon/personen in opdracht van de verhuurder. Moet het veiligheidsplan van de werkplek en de maatregelen die de genoemde persoon/personen moeten nemen, Om de risico's te voorkomen waaraan ze tijdens hun verblijf in dat centrum kunnen worden blootgesteld, en moeten preventieve maatregelen worden gecoördineerd met de rest van de activiteiten die in het centrum worden uitgevoerd.

6.11. De RENDARY is verantwoordelijk voor het gebruik of de afhandeling van de machines of gereedschappen die het voorwerp zijn van dit contract, is voorbehouden aan de verantwoordelijke, getrainde en getrainde personen met betrekking tot het gebruik en het onderhoud ervan gedurende de gehele huurperiode die in dit contract is opgenomen.

6.12. De RENDAR mag het gebruik en het genot van de machines of gereedschappen van dit contract gedurende de looptijd van de overeenkomst niet aan een derde overdragen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

7. Wijziging van het contract:

Elke wijziging, wijziging of vernieuwing van de clausules en inhoud van dit contract vereist de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de contractpartijen zonder de stilzwijgende aanvaarding.

8. Interpretatie van het contract:

Dit contract zal worden geïnterpreteerd volgens de letterlijkheid van zijn voorwaarden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voornamelijk volgens de normen van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1543), evenals die bedoeld over de preventie van beroepsrisico's, het milieu, en hoeveel invloed hebben op de aannemers op een aanvullende basis.

9. Bevoegdheid:

De partijen zullen elke vordering die uit dit contract is afgeleid voor de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de verhuurder schikken met uitdrukkelijke afstand van de eigen rechtsmacht van de verdragsluitende partijen.

10. Bijlage:

 Het verlies van de sleutels impliceert de verzameling hiervan.